Archives: Teams

Sandeep Yadav

Director

Bhim Sahi

SAP Developer expert

Navjoban Singh

CRM Specialist

Geetanjali Bhardwaj

UK strategies

Shishir Kharade

Digital Marketing Expert

Sneha Sharma

UK & Ireland strategist